WAXING
Eyebrow
$10.00
Lip
$5.00
Chin
$8.00
Side Burn
$10.00 +
Full Face
$35.00 +
Half Arms
$25.00 +
Full Arms
$35.00 +
Under Arms
$15.00 +
Half Legs
$30.00 +
Full Legs
$50.00 +
Bikini lines
$25.00 +
Brazilian
$50.00 +
WaxingWaxing